Centunculus minimus

Pro léta 2019-2022 získalo naše oddělení rozsáhlý projekt programu TAČR Epsilon, jehož cílem je:

Vytvoření informační báze pro sestavování metodik ex situ konzervace lokálních populací ohrožených druhů rostlin, která bude sestávat ze dvou metodik obecného rázu a dvou metodik konzervace rostlin konkrétních společenstev.

Tým

Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D. – řešitelka a koordinátorka projektu, komunikuje s aplikačními garanty, spolupracuje na přípravě „Metodiky zachování rostlinného genofondu ex situ“, vede experimenty a připravuje obě metodiky pro rostliny konkrétních společenstev (metodiky jednoletých vlhkomilných bylin minerálně chudých/bohatých substrátů)

RNDr. Pavel Sekerka – koordinátor projektu na pracovišti Průhonická botanická zahrada, konzultuje s UBZ ČR, Skupinou pro genofondy, jednotlivými bot. zahradami a Národním programem genetických zdrojů, připravuje „Metodiku zachování rostlinného genofondu ex situ“ a řídí přípravu „Metodiky zachování genofondu klonálních rostlin ex situ“

Ing. Zuzana Caspers – provádí výzkum potřebný k vytvoření metodiky pěstování Iris pumila a Iris arenaria, připravuje metodiku klonového archivu na příkladu rodu Iris, spolupodílí se na přípravě obou metodik obecného rázu

Mgr. Markéta Macháčková – provádí výzkum potřebný k vytvoření metodiky pěstování Galantus spp., spolupodílí se na přípravě „Metodiky zachování genofondu klonálních rostlin ex situ“

Ing. Petra Peroutková – vytváří dílčí části „Metodiky zachování genofondu klonálních rostlin ex situ“ – dřeviny na příkladu domácích planých druhů růží, spolupodílí se na přípravě „Metodiky zachování rostlinného genofondu ex situ“

Aplikační garanti

  • Ministerstvo životního prostředí
  • Unie botanických zahrad ČR
  • Krajský úřad Jihomoravského kraji
  • Správa chráněné krajinné oblasti Třeboňsko

Novinky

  • 5. 9. 2019 prezentace práce na projektu na setkání Genofondové skupiny při Unii botanických zahrad