O projektu

Práce na projektu je umožněna díky získanému grantu GAAV IAA600050802 "Migrace rostlin do subniválních poloh: úloha rostlinných vlastností a interakcí v oteplujícím se klimatu " (2008-2012), jehož hlavním řešitelem je Jiří Doležal.

Mezi hlavní řešená témata patří:

Sledování výškových posunů subnivální vegetace

Studium využívání živin u rostlin ze subniválních poloh

Studium faktorů ovlivňujících horní hranici rozšíření cévnatých rostlin

Studium morfologických a ekofyziologických následků biotických interakcí mezi druhy na vlhkostním a výškovém gradientu.

Naše aktivity dále zahrnují:

Studium polštářovitého druhu Thylacospermum caespitosum a jeho významu pro subnivální společenstva

Analýza alokace biomasy a hospodaření s živinami u cévnatých rostlin na výškovém gradientu

Prostorová analýza druhu Myricaria elegans na výškovém gradientu spojená s dendrochronologickými analýzami

Sledování diurnálních změn v koncentracích nestrukturních karbohydrátů na výškovém gradientu

Studium půdních mikrobiálních společenstev  a hodnocení jejich vlivu na výskyt cévnatých rostlin

Studium cílového druhu Rumex angulatus

Podrobné sledování klimatu pomocí teplotních a vlhkostních dataloggerů

Zapojení se do mezinárodního projektu GLORIA

Studium půdní mikrofauny (Rotifera)